Quant saps sobre hipoteques?

Quant saps sobre hipoteques?
Valora este articulo

Lamentablement, ni tothom que demana una hipoteca sap tot el que hauria de saber, ni el que no l’ha demanat mai coneix molts dels seus conceptes. Vols posar a prova els teus coneixements sobre les hipoteques?

A les notícies immobiliàries d’Api.cat creiem que tota persona que demani una hipoteca hauria de saber-se, amb detall, els conceptes clau d’aquest tipus de préstecs i com funcionen. A continuació, et detallem els més bàsics. Et proposem llegir-ho i sincerar-te amb tu mateix/a: Quants d’ells hauries sabut explicar sense llegir?

hipoteques

Quant saps sobre hipoteques?

La diferència entre hipoteca i préstec

El préstec és un contracte pel qual es lliura una quantitat de diners, que cal retornar en els terminis i condicions pactades, entre les quals es troba el pagament d’un interès. La hipoteca és el préstec que compta amb la garantia d’un bé immoble i se sol contractar per finançar la compra d’un habitatge.

L’interès

És el preu que paguem pels diners que ens deixa el banc. Hi ha diferents tipus:

  • Hipoteques a interès fix: és el tipus d’interès que no varia durant tota la vida del préstec, perquè no està referenciat a cap índex.
  • Hipoteques a interès variable: aquest tipus d’interès canvia després de cada revisió de l’índex al qual estigui referenciada la hipoteca, ja que s’obté amb la suma d’un diferencial i un índex com pot ser l’Euríbor.
  • Hipoteques a interès mixt: combinen un període inicial amb un tipus d’interès a tipus fix, i un tipus d’interès variable posteriorment. Per exemple: els primers 10 anys a interès fix i els últims 20 anys es passa a un interès variable.

L’índex de referència

Les entitats financeres utilitzen els Índexs referència de préstecs hipotecaris (IRPH) per actualitzar el tipus d’interès de les hipoteques amb tipus d’interès variable. Aquests són els índexs amb caràcter oficial que elabora i publica el Banc d’Espanya:

  • Euríbor: és l’índex de referència oficial. Realment no és un sol tipus d’interès, sinó la mitjana de la qual es presten els bancs europeus els diners a un termini determinat.
  • IRPH entitats: es el tipus mitjà del conjunt de les entitats de crèdit. Aquest índex engloba els dos anteriors i, per això, recull una mitjana molt més àmplia.
  • IRS: és el tipus mitjà del mercat a futurs a cinc anys.

El diferencial

És el marge que les entitats financeres afegeixen a l’índex de referència utilitzat. Per exemple, si al moment de la signatura del préstec hipotecari l’Euríbor de referència està al 2% i el diferencial és d’un 1%, l’interès que s’aplica al préstec serà del 3%.

El termini

És el temps que tenim per amortitzar (pagar) el deute contret amb el banc. Actualment, les hipoteques solen oferir un termini màxim de 30 anys. Cal tenir en compte que, com més llarg sigui el termini d’amortització, més cara serà la hipoteca perquè pagarem més interessos durant més anys, encara que les quotes mensuals siguin més reduïdes.

Subrogació

La subrogació és el que permet substituir una de les parts dels intervinents del préstec hipotecari. Existeixen dos tipus:

  • La subrogació de deutor: Generalment es produeix quan algú ven un immoble amb hipoteca i el comprador se subroga a l’hipoteca del venedor, normalment mantenint les mateixes condicions.
  • Subrogació de creditor: Quan el prestatari millora les seves condicions d’hipoteca canviant-la a una altra entitat financera.

Novació

És tot canvi que es realitzi en un préstec hipotecari amb posterioritat a la seva contractació i que impliqui un nou acord de voluntats de les parts per renegociar el contracte. Normalment, fer canvis comporta uns costos.

La comissió de desistiment

És la ‘penalització’ o comissió que s’assumeix quan es paga per endavant una part de la hipoteca, es cancel·la totalment o es trasllada a una altra entitat. Està regulada per llei i hi ha entitats financeres que decideixen no aplicar-la en determinades hipoteques.

Què tal t’ha anat l’auto examen?