M’he divorciat. Puc quedar-me a casa?

M’he divorciat. Puc quedar-me a casa?
Valora este articulo

Puc quedar-me a casa després de divorci?

Ús de l’habitatge familiar després del divorci

Encara que els espanyols seguim passant per la vicaria, la veritat és que el ritme de les ruptures matrimonials no cessa, fins i tot s’accelera. Així, segons l’últim informe sobre l’evolució de la família presentat per l’Institut de Política Familiar, a Espanya es produeixen gairebé set ruptures per cada deu matrimonis. Ara bé, en les notícies immobiliàries i des de la perspectiva del nostre sector, ens fixarem en un dels aspectes que afecta qualsevol divorci o separació: l’ús de l’habitatge familiar.

Parella amb fills

Abans de recórrer la casuística més habitual, és important recordar que no ens referim a la propietat de l’immoble, la qual segueix sent la del seu legítim amo, si no al seu ús i gaudi.

Aclarit aquest punt, vegem què passa si fins ara vivies amb el teu marit o dona i fills a la teva pis de Barcelona i actualment et trobes en ple procés de divorci. En aquest cas, si no hi ha un acord previ entre les parts, l’ús de l’habitatge familiar i dels objectes d’ús ordinari que hi correspon, en primer lloc, als fills i al cònjuge en companyia del qual quedin, fins i tot quan la casa és propietat exclusiva del qual se’n va. Quan alguns dels fills quedin en la companyia d’un i els restants en la de l’altre, el jutge ha de resoldre el que sigui procedent.

I si no tinc fills?

En aquest cas, en principi, és més senzill, ja que l’ús i gaudi de l’habitatge correspondrà al titular de l’immoble, si bé es pot acordar que l’ús del mateix, pel temps que prudencialment es fixi, al cònjuge no titular. Això pot ser acordat amb independència que estiguem davant d’una parella o d’un matrimoni, i en aquest últim cas, en règim de separació de béns o societat de guanys.

I si l’habitatge és dels pares de la meva parella?

És bastant habitual que la casa familiar sigui propietat d’un tercer, normalment, dels pares d’un dels membres de la parella, que la cedeixen de forma voluntària i gratuïta. Però, què passa quan arriba la separació, l’ús de l’habitatge correspon a l’altra part de la parella i els legítims propietaris volen recuperar la seva possessió? En aquests supòsits caldrà esbrinar quines facultats de recuperació de l’immoble li queden a aquest tercer, propietari de l’habitatge i afectat per una resolució judicial dictada en un procés de família.

I si el pis és de lloguer?

Quan la parella està vivint en un pis en règim de lloguer i el seu ús ha estat atribuït al cònjuge que no figura en el contracte, pot romandre en l’habitatge si ho desitja. Això sí, haurà de comunicar a l’arrendador en el termini de dos mesos des que va ser notificada la resolució judicial, acompanyant còpia de la resolució o de la part de la mateixa que afecti l’ús de l’habitatge.

Et trobes o t’has trobat en aquesta situació? Ens teu cas? Ens encantaria conèixer-lo.