Tot el que has de saber sobre l’habitatge habitual

Tot el que has de saber sobre l’habitatge habitual
Valora este articulo

Que el teu habitatge sigui considerat com a habitual té moltes implicacions legals i sobretot, fiscals. D’això pot dependre que paguis més o menys impostos, que puguis acollir-te o no a determinades ajudes i subvencions o que tinguis més o menys seguretat en cas d’una execució hipotecària.

Però saps realment quan es considera que la teva casa és habitatge habitual? T’ho aclarim a api.cat!

Per a Hisenda, un habitatge habitual ha de complir els següents requisits:

1. Que sigui la teva residència fixa o “habitual” durant un termini continuat d’ almenys, tres anys.

No obstant això, també es considerarà que l’habitatge té caràcter d’habitual quan, malgrat no haver transcorregut 3 anys, es produeixin esdeveniments que necessàriament exigeixin el canvi de domicili com per exemple: la defunció del contribuent, la celebració de matrimoni, la separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de primera ocupació o canvi d’ocupació.

2. Que l’habitatge estigui habitat de manera efectiva i amb caràcter permanent, en un termini no superior a dotze mesos, comptats des de la data d’adquisició o de terminació de les obres.

Es poden tenir 2 habitatges habituals?

En cas que tinguis 2 habitatges en els quals resideixes alternativament, hisenda entendrà com a “habitual” aquell en el qual hi resideixis durant més de 183 dies a l’any.

Però, I si vius part de l’any a la teva casa de Barcelona, i part en el teu pis de Cambrils i no pots acreditar on vius més dies de l’any? I si a l’any següent inverteixes els períodes i habites més dies en una que en l’altra? Són qüestions difícils de resoldre de manera general, però el principi legal diu que el concepte d’habitatge habitual només es pot aplicar a un sol habitatge per a cada persona.

A més, et convé saber que a efectes tributaris hi ha altres conceptes que s’assimilen al concepte d’habitatge habitual. Els annexos o qualsevol altre element que no constitueixi l’habitatge pròpiament aquest, sempre que s’adquireixin conjuntament amb l’habitatge. Com per exemple, les places de garatge (un màxim de dos).

Tot això és informació important sobretot de cara a fer la Declaració de la renda, ja que l’habitatge habitual és un dels conceptes que es poden desgravar. No obstant això, recorda que hi ha hagut canvis fiscals i que des de l’1 de gener de 2013 està suprimida la deducció per adquisició d’habitatge habitual i que solament podran aplicar la deducció per inversió en habitatge habitual:

-Els contribuents que haguessin adquirit el seu habitatge habitual amb anterioritat a 1 de gener de 2013 o satisfetes quantitats amb anterioritat a aquesta data per a la construcció de la mateixa.

-Els contribuents que haguessin satisfet quantitats amb anterioritat a 1 de gener de 2013 per obres de rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual, sempre que les citades obres estiguin acabades abans d’1 de gener de 2017.

T’ha servit d’ajuda aquesta informació?

Foto: Pinterest

Les respostes als comentaris contingudes en aquest blog són orientatives i no són constitutives de cap assessorament legal, per tant, no tenen força vinculant, no es deriva responsabilitat i no atorguen cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació difosa.

Deixa un comentari