Com puc registrar un habitatge com a turística?

Com puc registrar un habitatge com a turística?
Valora este articulo

piso-turisticoDisposes d’un pis que t’has quedat en herència i has pensat que una bona opció seria llogar-ho amb finalitats turístiques? Tens pensat invertir en la compra d’un habitatge i esperes rendibilitzar-la llogant-la per temporades
als estiuejants? En aquest article t’anem a explicar tots els passos que has de donar per registrar un habitatge turístic i poder dur a terme aquesta activitat de manera regularitzada i d’acord a l’establert en el marc legal.

El Govern de Catalunya ens ofereix moltes facilitats per promoure el desenvolupament d’aquesta activitat econòmica. Comprar un pis a Sitges
, en aquest sentit, es converteix en una opció més que desitjable i que et pot oferir una gran oportunitat de negoci.

Aquesta localitat barcelonina s’ha convertit en un dels grans atractius turístics de la costa mediterrània catalana. Les seves platges i el seu excel·lent clima són els principals reclams amb els quals explica un municipi al que cada estiu acudeixen milers de visitants.

Requisits per legalitzar l’ús turístic d’un habitatge

El primer que has de saber és que, per legalitzar l’ús turístic d’un habitatge, és necessari que presents a l’ajuntament de la localitat en la qual es troba aquest habitatge una comunicació prèvia d’inici d’activitat degudament emplenada pel propietari i, en el cas d’haver-ho, el gestor o intermediari que es vagi a encarregar de publicitar i dur a terme el lloguer.
Dades a aportar

Aquesta comunicació ha d’aportar la següent informació:

- Dades personals del propietari de l’habitatge.

- Dades personals de la persona gestora, en el cas que la hi hagués, i una declaració responsable del propietari per a la gestió d’aquest habitatge

- Declaració responsable que l’habitatge disposa de l’obligatòria cèdula d’habitabilitat.

- Dades de l’habitatge i la seva capacitat legal màxima.

- Un número de telèfon per atendre els requeriments i les comunicacions relacionats amb l’activitat de l’habitatge amb la major immediatesa possible.

- Identificació de l’empresa de manteniment i assistència de l’habitatge.

Una vegada realitzada aquesta comunicació a l’ajuntament corresponent, est la trasllada a la Direcció General de Turisme, que, d’ofici, la inscriu en el Registre de Turisme de Catalunya. Una vegada registrada aquesta habitatge, se li assigna un nombre d’inscripció, que es remitent al propietari i serveix a l’efecte de qualsevol identificació que resultés necessària.

Obligacions del propietari d’un habitatge d’ús turístic

La legislació estableix que el propietari d’un habitatge destinat a l’ús turístic ha de complir amb una sèrie d’obligacions. A continuació, te les detallem, una per una:

- Facilitar un telèfon d’atenció immediata als usuaris i veïns de l’immoble, per resoldre qualsevol tipus d’incidència que pogués produir-se.

- Garantir als usuaris un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge, perquè estigui en condicions òptimes de ser ocupada.

- Completar el registre de viatgers d’establiments d’hostalatge, quan es formalitzi el lloguer a un usuari, i remetre la informació relativa a l’estada de totes les persones que s’allotgin a la Direcció General de la Policia. Aquest procediment pot realitzar-se a través de la pàgina web dels Mossos d’Esquadra, la policia autonòmica de Catalunya.

- Recaptar l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (IEET). L’usuari està obligat al pagament d’aquest impost, mentre que el propietari ha de declarar-ho, al seu moment, a l’Agència Tributària de Catalunya.

Com pots comprovar, es tracta d’un tràmit senzill i que serveix per oferir garanties tant als usuaris d’aquests habitatges com als seus propietaris.

Beneficis de regularitzar l’ús turístic d’un habitatge

El L’exercici d’aquesta activitat econòmica, dins de la legalitat, és d’obligat compliment; ja que, en cas contrari, el propietari de l’habitatge podria exposar-se a sancions d’imports molt elevats. A més, l’adequat registre d’aquest habitatge per a l’ús turístic ens ofereix alguns beneficis.

Una vegada registrada, l’habitatge és inclòs al portal de promoció turística de Catalunya i la guia oficial d’allotjaments turístics de la web del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Això significa que es beneficiarà de les polítiques públiques de publicitat i promoció, la qual cosa ajuda significativament a situar-se en una millor posició al mercat.

Normativa de referència per als habitatges d’ús turístic

La Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya; i el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’Establiments d’Allotjament Turístic i Habitatges d’Ús Turístic, són les dues principals normatives que han de complir els habitatges que vagin a ser destinades per a aquestes finalitats.
Llei 13/2002

Aquesta llei, engegada pel Govern català i que va entrar en vigor al gener de 2003, regula l’ordenació i promoció del turisme en la Comunitat Autònoma. S’aplica al conjunt de recursos, subjectes i activitats que integren el sector turístic

Entre les seves moltes disposicions, contempla els requisits exigits per als habitatges d’ús turístic i estableix que els ajuntaments competents poden dur a terme mecanismes de control periòdic de l’activitat d’aquest habitatge i, en el cas que aquests controls resultin desfavorables, tenen la potestat per extingir el títol que les acredita per a aquest ús.
Decret 159/2012, de 20 de novembre

Aquest decret concreta, amplia i aprofundeix en el marc legal que ha de regir l’activitat econòmica de lloguer d’habitatges per a ús turístic.

Exposa els requisits que han de complir aquests habitatges, que passen per disposar de la cèdula d’habitabilitat, complir les condicions tècniques i de qualitat exigibles, estar moblades i dotades dels estris necessaris per prestar un servei d’allotjament correcte o no ser ocupades per més places de les indicades.

Així mateix, determina el règim jurídic al que han d’atenir-se els propietaris i gestors d’aquest tipus d’habitatges, estableix els sistemes voluntaris de categorització turística als quals es poden acollir i fixa les sancions i els motius pels quals aquestes poden ser imposades per a aquesta activitat econòmica de lloguer d’habitatges turístics.

 

CTA-Generico-CAT